پیدا

در حیرتم از مرام این مردم پست

درخواست حذف اطلاعات

خداوند سر راه هیچ ی چنین افراد بی شعور ابلهی قرار نده. چرا فکر می کنین دیگران وقت و انرژی و عزت نفسشونو عین شما بیشعورا از سر راه آوردن؟