پیدا

تا این لحظه ....

درخواست حذف اطلاعات

ولو شدم بخوابن بسکه حالم چرته گفتم آ ین لحظه اینستا رو هم چک کنم و بعد بخوابم دیدم پست گذاشتن کامران هومن من باب موزیک ویدیوی جدید اصلن خواب از تموم سلول هام پرید و تینِیج درونم داره دور اتاق لکه می دوئه.