پیدا

در حیرتم ... بیا خوبی کنُ تو هم در حیرت باش

درخواست حذف اطلاعات

خ مگه میشه رو برای من نه فایرفا منفور و نه کروم منفور لود کنه ؟! با اینترنت ا پلورر هم جونم بالا میاد صد بار باید لاگ این کنم ... به ولله سر در نمیارم با همه چیزشم ور رفتم نمیشه که نمیشه.