پیدا

نصفِ شبانه ها

درخواست حذف اطلاعات

آدم وقتی غمگینه تو چله تابستونم باشه دست و پاش از شدت غصه و حرص خوردن یک می کنه الان که دیگه از تمام درزهای پنجره ی اتاق باد و بوران میاد و غصه داره گلومو فشار میده ...