پیدا

ما گذشتیم و ش تیم پشت سر پل های پیوند ...

درخواست حذف اطلاعات

الان که از خواب پاشدم تازه داره یادم میاد که ب چی شده که سنگینی سرم واسه چیه. جهان داره ددر سرم می چرخه و هیچ تصنیمی جز حذف خودم به ذهنم نمی رسه... گمونم جدی جدی وقتشه یه حرکت دیگه ای بزنم. پارسال نتونستم تصمیم بگیرم و چنان فضاحتی تو زندگی چند نفر به وجود آوردم گمونم الان باید یه کم منطقی (فاک به هرچی منطقه) عمل کنم... وقتشه وقتشه رفتن وقتشه وقتشه از تو گذشتن وقتشه فرصت تولد دوباره نیست مردن همیشه ی من وقتشه ...